Privacy reglement

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  1. TOELICHTING OP HET REGLEMENT

Birgit Mons tekeningen en schilderijen mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft Birgit Mons tekeningen en schilderijen de plicht om haar klanten:

-op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Birgit Mons tekeningen en schilderijen worden verwerkt;
-te melden wie de gegevens kunnen inzien;
-voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Birgit Mons tekeningen en schilderijen vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Birgit Mons tekeningen en schilderijen in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Birgit Mons tekeningen en schilderijen expliciet om jouw toestemming moet vragen.

  1. DE PERSOONSGEGEVENS die BEDRIJF GEBRUIKT EN HET DOEL VAN HET GEBRUIK

– Birgit Mons tekeningen en schilderijen verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Birgit Mons tekeningen en schilderijen, de website bezoekt, of via het contactformulier contact met ons opneemt. Birgit Mons tekeningen en schilderijen verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

-de overeenkomst die klanten met Birgit Mons tekeningen en schilderijen sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen
-onze dienstverlening te kunnen leveren
-klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is
-om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

  1. VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Birgit Mons tekeningen en schilderijen verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Birgit Mons tekeningen en schilderijen organisatie, tenzij:

-dat verplicht is door een wettelijk voorschrift
-dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Birgit Mons tekeningen en schilderijen met jou heeft gesloten
-je daarvoor toestemming hebt gegeven.

  1. PLICHTEN / BEVEILIGDE TOEGANG / GEHEIMHOUDING / BEWAARTERMIJN

– Birgit Mons tekeningen en schilderijen verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
-jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Birgit Mons tekeningen en schilderijen worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Birgit Mons tekeningen en schilderijen beveiligd tegen onbevoegde toegang.
-De beveiliging bestaat: uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
-de medewerkers van Birgit Mons tekeningen en schilderijen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Birgit Mons tekeningen en schilderijen verstrekte persoonsgegevens;
– Birgit Mons tekeningen en schilderijen heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
-jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Birgit Mons tekeningen en schilderijen hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Birgit Mons tekeningen en schilderijen zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

  1. JOUW RECHTEN ALS BETROKKENE

-recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
-inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
-het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
-het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

  1. WAT DOET Birgit Mons tekeningen en schilderijen OM AVG COMPLIANT TE ZIJN?

-Er is een privacyregister aangelegd
-Daarnaast informeren wij onze klanten over hoe er met gegevens omgegaan wordt
-Wij sluiten met onze leveranciers verwerkersovereenkomsten af

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per e-mail: info@birgitmons.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen, wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Birgit Mons tekeningen en schilderijen.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Birgit Mons tekeningen en schilderijen opnemen en probeert Birgit Mons tekeningen en schilderijen er samen met jou uit te komen.

info@birgitmons.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder KvK nummer: 63640198

Privacyreglement Birgit Mons tekeningen en schilderijen